Nieuws

Actuele projecten: Interieur Boschetti School, Trumpter Community Health project (Sanitation & Water, Juba), Waterputten - WASH-project (Juba) en Save Our Children kinderopvang project (Wau).

Anbi Logo